Codi de conducta

qualitat i certificacions

L’objectiu és disposar de principis i regles d’actuació davant la totalitat dels grups d’interès del Grup, i que totes les persones que formen part de Fruits de Ponent, procedeixin de manera coherent amb valors, polítiques, i objectius generals de l’empresa.

Principis ètics del Grup Cooperatiu Fruits de Ponent

La Direcció del Grup Cooperatiu Fruits de Ponent adquireix compromisos ètics i socialment responsables, integrant-los a l’organització i col·laboradors, i signant el Pacte Mundial de les Nacions Unides.

Hem establert una Política de Gestió Ètica, un Codi Ètic i un Comitè de Gestió Ètica segons la Norma SGE 21 per promoure valors com honradesa, transparència i lleialtat. Això ens converteix en una organització socialment responsable, contribuint a un desenvolupament sostenible i econòmicament viable.

Principis i comportaments ètics:

 • Comunicar i promoure valors i polítiques empresarials
 • Donar suport als empleats en problemes personals i professionals.
 • Mantenir relacions justes i equitatives.
 • Establir canals de comunicació de transparents.
 • Prioritzar objectius empresarials per evitar conflictes d’interessos.
 • Compromís amb el compliment de requisits legals i altres compromisos.

La relació amb els clients es fonamenta en el respecte, l’honradesa, la confiança i la qualitat. El Responsable Comercial, el Responsable Tècnic i de Qualitat faciliten la comunicació bidireccional amb els clients.

Principis i comportaments ètics:

 • Mantenir una relació honesta i transparent amb clients per assegurar la qualitat.
 • Innovar amb centres de recerca per millorar fruita.
 • Adaptar els serveis segons les necessitats dels clients.
 • Tenir un personal capacitat per resoldre problemes i tractar clients amb respecte.
 • Gestionar suggeriments i queixes equitativament.
 • Mantenir confidencialitat de dades del client i complir regulacions de protecció de dades.

Els proveïdors i subcontractistes són crucials per a la nostra organització. La nostra relació es fonamenta en l’acompliment mutu d’objectius i contractes en benefici dels clients.

Principis i comportaments ètics:

 • Respectar, confiar i recolzar els proveïdors.
 • Exigir compliment d’acords i pagar puntualment.
 • Evitar litigis innecessaris.
 • Pressionar proveïdors ètics i socialment responsables.
 • No acceptar regals que puguin influir en tractes favorables
 • Complir la Llei de Contractació Pública

Les persones del Grup Cooperatiu Fruits de Ponent han de tenir una base ètica sòlida per reforçar la gestió ètica i socialment responsable de l’empresa.

Principis i comportaments ètics:

 • Crear el Comitè d’Ètica com a fòrum de diàleg per recollir les necessitats del personal de manera confidencial.
 • Establir comunicació i coordinació eficaços per millorar l’eficiència i fomentar una cultura de confiança.
 • Ofereix formació segons necessitats, incloent aspectes del Codi Ètic i el Sistema de Gestió Ètica.
 • Avaluar i reconèixer el treball amb objectivitat, oferint oportunitats de promoció.
 • Compromís en l’execució de les accions estratègiques de l’empresa, mostrant professionalitat i responsabilitat amb clients i proveïdors.
 • Vetllar pel clima laboral i prendre mesures per millorar-lo.
 • Evitar relacions contractuals o usos del nom de l’empresa que puguin perjudicar la lleialtat.
 • Fer un ús sostenible de recursos.
 • Garantir una plantilla equilibrada i sense discriminació.
 • Respectar la llibertat de sindicació i negociació col·lectiva.
 • Oferir polítiques de conciliació i complir la legislació laboral i de prevenció de riscos.

El Grup Cooperatiu Fruits de Ponent és un motor econòmic clau per Alcarràs, ja que molts agricultors de la zona depenen de la seva producció, beneficiant directament i indirectament la comunitat local. L’entorn social és crucial per a la gestió de l’empresa.

Principis i comportaments ètics:

 • Donar suport a projectes de desenvolupament social i econòmic local.
 • Prioritzar la seguretat del personal i clients, complint regulacions de salut i seguretat.
 • Supervisar que col·laboradors i proveïdors compleixin la legislació laboral, ambiental i de salut.
 • Evitar informació enganyosa i corregir malentesos immediatament.
 • Informar als mitjans amb transparència i objectivitat.
 • Garantir que tota la publicitat sigui lleial i legal.
 • Rebutjar i combatre la corrupció i el suborn.

La Direcció de l’empresa integra la protecció del medi ambient en la seva cultura empresarial com a part del compromís amb el desenvolupament sostenible. Estem certificats amb l’ISO 14001:2015.

Principis i comportaments ètics:

 • Prevenir impactes ambientals i contribuir al desenvolupament sostenible.
 • Protegir el medi ambient amb tecnologia viable i millora contínua.
 • Desenvolupar metes mediambientals amb la participació de tot el personal.
 • Ser transparent en la gestió mediambiental amb la participació de tot el personal.
 • Promoure una reestructuració responsable de l’organització.

El Grup Cooperatiu Fruits de Ponent és una cooperativa de segon grau formada per diverses cooperatives de primer grau. Els estatuts defineixen l’objectiu i els protocols amb els associats.

Principis i comportaments ètics:

 • Compartir estats financers auditats amb transparència.
 • Desenvolupar estratègies per a la viabilitat de les explotacions.
 • Valorar el paper de les dones en la gestió i tradicions agrícoles.
 • Atendre les necessitats dels socis majors amb respecte, qualitat i benestar.

El Grup Cooperatiu Fruits de Ponent és part de diferents grups empresarials del mateix sector amb l’objectiu de millorar la competitivitat.

Principis i comportaments ètics:

 • Mantenir diàlegs i col·laboracions en benefici del sector de la fruita.
 • Valorar les relacions de respecte i col·laboració com beneficioses per a la societat.
 • Complir la legislació i rebutjar la difusió d’informació falsejada o l’apropiació indeguda d’informació i drets.

El Grup Cooperatiu Fruits de Ponent es relaciona amb l’Administració a través d’organitzacions a diferents nivells: local, autonòmic, estatal i europeu. Col·laborem quan se’ns demana dins de les nostres capacitats i coneixements.

Principis i comportaments ètics:

 • Mantenir una relació honesta i transparent amb les Administracions.
 • Complir les obligacions i proporcionar informació requerida per les Administracions.
 • Rebutjar la corrupció, extorsió i suborn.
 • No fer contribucions il·lícites a càrrecs públics o partits polítics, respectant els requisits cooperatius i informant la Direcció i Consell Rector.

Sancions

Les sancions per a les conductes contràries al Codi es troben recollides en la normativa interna del Grup Cooperatiu Fruits de Ponent i la seva gestió es descriu en el Procedint de Control de les incidències.

Amonestació per escrit. Suspensió d’ocupació i sou fins de dos dies.

 • No atendre el públic amb la correcció i diligència aguda.

Amonestació per escrit. Suspensió d’ocupació i sou fins de tres a quinze dies.

 • Desobediència a la direcció de l’empresa, algú amb facultats de direcció, o organització en l’exercici de les seves funcions.
 • Falta evident de respecte o consideració al públic.
 • No complir la normativa de seguretat i higiene del Grup.
 • Els maltractaments de paraula i obra o la falta greu de respecte i consideració.
 • No utilitzar els elements de protecció de seguretat i higiene facilitats per l’empresa.
 • Realitzar qualsevol tipus de regal, que tingui influència directament o indirectament sobre la situació laboral en l’empresa del qual lliura regal.
 • La deterioració de la taquilla, la introducció d’elements que puguin degradar-se o descompondre’s i la venda o especulació amb taquilles.

Amonestació per escrit. Suspensió d’ocupació i sou fins de quinze a seixanta dies. Acomiadament disciplinari en els supòsits en què la falta impliqui incompliment contractual.

 • Negociacions de comerç o indústria no autoritzades.
 • Competència deslleial.
 • Robatori i malversació.
 • Violació de secrets empresarials.
 • Baralles amb companys de treball.
 • Conductes sexuals ofensives.
 • No utilitzar protecció de seguretat i higiene.
 • Assetjament moral o sexual.
 • Actes arbitraris per part de superiors.
 • Falta de neteja que afecti el procés productiu.
 • Embriaguesa o drogodependència en el treball.
 • Acceptar regals inapropiats.