Abast de la política de protecció de dades personals

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en la presentació dels nostres serveis presencials, en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines WEB o les xarxes socials en les que puguem tenir presència (Facebook, Twitter, Instagram, etc.). Al final d’aquest document s’especifica informació especial en el cas de l’ús de les xarxes socials. També s’aplicarà a qualsevol procediment intern de l’empresa que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema.

En qualsevol d’aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc. .. i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal . Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.

Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades personals?

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per FRUITS DE PONENT. El grup està format per les empreses detallades a http://www.fruitsponent.com/ca/avis-legal.

Les dades de contacte son Crta. Vallmanya, km 1 25180 Alcarràs (Lleida) Tel.: +34 973 790 169. Mail: protecciondatos@fruitsponent.com.

Quines Dades Personals es recullen i finalitats de les mateixes?

Serveis presencials:

Detallem, les dades personals que gestiona, així com les seves finalitats.

ServeiDadesFinalitat i legitimacióDestinataris
SocisNom, cognom, adreça i DNIAlta, baixa, i totes les gestions relacionades amb la seva condició de soci, legitimades per la Llei de Cooperatives CatalanaPrevistes per llei
AgronòmicNom, cognom, telèfon, mail, finques, dades econòmiquesAssessorament en la gestió de les finques.Gestió d’ajusts.Legitimat pel contracte com a sociEntitats certificadores.
Previstes per llei
Secció de crèditNom, cognom, telèfon, mail, dades bancàries, dades econòmiquesPrestació del servei contractat.Legitimat per la relació contractualEntitats bancàries amb les que es te conveni
Previstes per llei
AssegurancesNom, cognom, telèfon, mail, dades bancàries, dades econòmiquesDades sensiblesPrestació del servei contractat.Legitimat per la relació contractualEn el cas del tractament de dades sensibles es legitimarà amb el consentiment exprés.Companyies asseguradores sota el marc de la llei
Targeta subministrament gasoilNom, cognom i dadesPrestació del servei contractat.Legitimat per la relació contractualPrevistos per llei
Targeta FundacióNom, cognom, DN i mail, Prestació del servei contractat. Legitimat per la relació contractual.Previstes per llei
TransportNom, cognom, adreça, telèfon, mail, dades bancàries.Prestació del servei contractatPrevistos per llei
ImatgeImatgePromoció dels serveis i productes del grup amb el seu consentimentXarxes socials en general

On line:
ApartatDadesFinalitat i legitimacióDestinataris
ButlletímailInscripció al butlletí legitimat pel seu consentimentFruits Ponent
Treballa amb nosaltresNom, cognom, telèfon i mail
Dades curriculars
Forma part de la borsa de treball de les empreses del grup, accedir a les ofertes que es considerin oportunes al seu perfil i participar en els processos de selecció relacionats.
Legitimat amb la presentació del currículum per part de l’interessat. 
Empreses subcontractades per realitzar el procés de selecció
Ofertes AgrobotigamailRebre informació comercial legitimada pel seu consentimentFruits Ponent
Botiga on lineNom, cognoms, adreça, telèfon, mailPrestació del servei contractat. Legitimat per la relació contractualPrevistes per llei

Si dins d’un servei concret es precisa el tractament de dades sensibles sempre serà sota el marc del compliment d’una llei o es requerirà el seu consentiment exprés.

El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.

FRUITS DE PONENT utilitza eines per analitzar perfils, comportaments o preferències dels usuaris i posteriorment realitzar campanyes dirigides en funció d’aquestes dades.

Per quina raó utilitzem les seves dades personals?

A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

1.- En compliment d’una relació contractual

2.- Quan ens dona el seu consentiment.

3.- Per interès legítim de FRUITS DE PONENT en promocionar serveis, productes i iniciatives que puguin interessar

4.- Compliment d’obligacions imposades per llei.

Els recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: protecciondatos@fruitsponent.com.

Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina WEB o a les xarxes socials

Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors al WEB o xarxes socials, igual que per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s’atorga pels pares o tutors legals.

El tractament d’aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracten estrictament per a la finalitat per a la qual s’ha prestat el consentiment.

Dades no pertinents

FRUITS DE PONENT adverteix a l’usuari que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que aquestes siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables.

Quan temps conservarem les seves dades?

FRUITS DE PONENT guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per al qual van ser recopilats. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detallarà en el document pertinent.

En el cas de la borsa de treball les seves dades es conservaran un any, si el perfil encaixa amb les nostres demandes internes, o bé 15 dies, si no encaixa.

A qui comunicarem les seves dades?

FRUITS DE PONENT només cedirà les seves dades en aquells serveis en els què s’indica i en els casos previstos per una llei.

No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l’usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.

Mesures de seguretat

FRUITS DE PONENT assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

L’Usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d’usuari i contrasenya, així mateix es compromet a informar a l’empresa de qualsevol robatori, pèrdua o risc d’accés de tercers al seu usuari.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

DretContingutCanal d’atenció
AccésPodrà consultar les dades personals gestionades per FRUITS DE PONENTPresencial: Ctra. Vallmanya, Km. 1 25180 Alcarràs   
On line: protecciondatos@fruitsponent.com
RectificacióPodrà modificar les seves dades personals quan aquestes siguin inexactes.
SupressióPodrà sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals.
OposicióPodrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals.
Limitació del tractamentPodrà sol·licitar la limitació al tractament de les dades personals en els següents casos:
Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades 
Quan FRUITS DE PONENT no necessita tractar les seves dades, però vostè les necessita per a l’exercici o defensa de reclamacions.
PortabilitatPodrà rebre en format electrònic les dades que ens ha facilitat en format electrònic
Si considera que no hem tractar les seves dades personals d’acord amb la normativa, podrà presentar una reclamació davant la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
Per exercir els seus drets, cal que acompanyi la seva sol·licitud amb una còpia del seu DNI o document que acrediti la seva identitat.
L’exercici del drets és gratuït

Xarxes socials

El funcionament de les xarxes socials no està sota el control de FRUITS DE PONENT, i per tant la informació que publica serà compartida per tots els usuaris que les consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris, i per tant, a continuació, es detallen unes premisses que ha de tenir en compte.

L’objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió dels serveis que presta FRUITS DE PONENT.

En principi, s’aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document, pel que fa a la recollida, tractament i cessió de dades.

L’usuari s’ha de comprometre a:

FRUITS DE PONENT no s’identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social.

FRUITS DE PONENT es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.

Recomanacions als usuaris / usuàries

Les xarxes socials gestionades per EMPRESA són:

XarxaAdreça
Facebookhttps://www.facebook.com/fruitsdeponent
Linketinghttps://www.linkedin.com/company/fruits-de-ponent
Twiterhttps://twitter.com/fruitsdeponent
Youtubehttps://www.youtube.com/user/fruitsdeponent
Instagramhttps://www.instagram.com/fruitsdeponent/