SDGs at the HEART of the Company

committed to the environment

Fruits de Ponent Cooperative Group integrates sustainability into its day-to-day business operations, with a special emphasis on its commitment to the environment, its impact and respect for the community. This path has led us to incorporate the Sustainable Development Goals (SDGs) into our daily work.

Fruits de Ponent Cooperative Group is a member of the Spanish Network of the Global Compact through our General Manager, Josep Presseguer, who is a member of the Executive Committee of this organisation. And, since 2012, Fruits de Ponent has been a signatory of the United Nations Global Compact, which aims to comply with the 10 basic principles for the respect of people’s rights.

Fam zero

Disposem d’un pla propi per fer front al malbaratament i contribuir a reduir la fam, amb col·laboracions amb bancs d’aliments i entitats com menjadors socials d’àmbit local que donen sortida a excedents d’aliments o fruita que es troba en el seu punt de maduració.

Salut i benestar

El Grup Cooperatiu Fruits de Ponent disposa d’una Aula Saludable per conscienciar els empleats sobre la cura de la salut a través d’eines per millorar el seu estil de vida, tallers temàtics, accés a fruita gratuïta...

Educació de qualitat

Fruits de ponent compta amb un programa DUAL a través d’un conveni amb 2 entitats formatives per contractar estudiants de cicles formatius.

Comptem amb una formació contínua en agro i empresa per a socis i sòcies. També amb plans de formació per a la plantilla i cursos de benestar. Des del Grup, també es du a terme una Formació anual sobre els ODS.

Igualtat de gènere

El Grup compta amb un Pla d’Igualtat a l’empresa amb un full de ruta establert per als propers anys.

També es du a terme una formació en igualtat a la plantilla. Hi ha activats protocols contra l’assetjament. S’han nomenat dos agents per la Igualtat. Hi ha una auditoria retributiva externa.

Aigua neta i sanejament

Un dels nostres principis és el reaprofitament de l’aigua per a la indústria, gràcies a una estació depuradora instal·lada a la Central de Confecció.

Energia neta i assequible

S’ha dut a terme una instal·lació de més de 4.000 plaques fotovoltaiques a la coberta dels diferents centres productius de l’empresa destinades a l’obtenció d’energia elèctrica per a l’autoconsum.

A més, disposem d’un responsable d’energia intern. L’empresa, a través de la seva divisió de negoci energètic, Ponent Energia, disposa de 10 punts de càrrega de vehicles elèctrics per fomentar l’accés a l’energia, tant al personal com als socis i clients.

Treball digne i creixement econòmic

La secció de crèdit de la cooperativa té com a línia estratègica el suport financer a emprenedors agrícoles i agroalimentaris.

Fomentem el desenvolupament d’una agricultura sostenible i de cadenes productives basades en la cooperació. Amb aquesta promoció agrària contribuïm a potenciar el relleu generacional.

Indústria, Innovació, Infraestructures

Tota la maquinària dels diferents centres de treball del Grup Cooperatiu Fruits de Ponent és 100% elèctrica. A més, s’ha iniciat la renovació de la flota de vehicles iniciant una transició cap a una gamma híbrida i/o 100% elèctrica.

També participem en projectes de recerca i desenvolupament juntament amb entitats de gran prestigi, com la Universitat de Lleida, l’IRTA o el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.

Actualment col·laborem amb 7 projectes R+D a l’empresa.

També tenim acords amb empreses tecnològiques per avançar en el Big Data i la Digitalització al camp, per lluitar contra el canvi climàtic i ser més eficients en l’ús de recursos hídrics.

Reducció de les desigualtats

El Grup Cooperatiu Fruits de Ponent es compromet en l’àmbit dels drets humans en diferents àrees: oferint llocs de treball dignes amb remuneracions justes, rebutjant el treball infantil i forçós, i treballant la sensibilització.

A més, col·laborem amb més de una entitat per fomentar la contractació de persones amb capacitats diverses i en risc d’exclusió; entre elles cal destacar Creu Roja, Càritas, Aspros, Fundació Sant Joan de Déu...

Consum i producció responsables

Des del Grup Cooperatiu Fruits de Ponent reaprofitem tota la fruita que arriba a la central, gràcies a aliances amb empreses del sector. Per exemple, la transformació de la fruita en sucs o cosmètica, o l’aprofitament del pinyol per a biomassa.

Acció climàtica

Grup Cooperatiu Fruits de Ponent s’ha compromès en la lluita contra el canvi climàtic participant des del 2012 del Programa d’Acords voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Des del Grup també treballem per mitigar el canvi climàtic aplicant pràctiques sostenibles a la producció dels seus cultius mitjançant la lluita biològica.

Pau, justícia i institucions sòlides

Fruits de Ponent es materialitza amb la voluntat de l’empresa de reduir pràctiques de corrupció, frau i suborn. Disposem de:

- Codi de conducta de l’organització.
- Política de Comerç Ètic que regula la relació amb el client.
- Política d’Anticorrupció.

Aliança pels objectius

Comptem amb aliances estratègiques que van des de l’àmbit local al més global.

- Aliança amb la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial i amb Global Compact i amb l’Aliança Catalunya 2030.
- Aliança amb la Federació de Cooperatives de Catalunya.
- Associació Acord (Segarra – Garrigues)
- Aliança amb ACODEA
- Participació en CLÚSTERS
- Acords voluntaris per reduir el CO2
- Catalunya Gourmet
- Catalunya IOT Catalan Alliance

Zero hunger

We have our own plan to tackle waste and help towards reducing hunger by working with food banks and organisations such as local soup kitchens to dispose of surplus food and fruit that is very ripe.

Health and well-being

Fruits de Ponent Cooperative Group has a Healthy Classroom to raise awareness among employees about health care by using tools to improve their lifestyle, themed workshops and access to free fruit, amongst others.

Quality education

Fruits de Ponent has a DUAL programme through an agreement with two training organisations to hire students as part of their education.

We offer ongoing training in agriculture and business for our members. We also have staff training plans and well-being courses. The Group also conducts annual training on the SDGs.

Gender equality

The Group has an Equality Plan in place with a roadmap for the coming years.

Staff also take part in equality training. Anti-harassment protocols are in place. Two Equality Officers have been appointed. An external pay audit is conducted.

Clean water and sanitation

One of our principles is the reuse of water for industry, thanks to a water treatment plant installed in the packing plant.

Clean and affordable energy

More than 4,000 photovoltaic panels have been installed on the roofs of the company's different production centres to produce electricity for self-consumption.

We also have an internal energy manager. Through the company’s energy division, Ponent Energia, we have 10 electric vehicle charging points to promote access to energy, both for staff and for members and customers.

Decent work and economic growth

The credit section of the cooperative's strategic plan is to provide financial support to agricultural and agri-food entrepreneurs.

We promote the development of sustainable agriculture and production chains based on cooperation. By promoting agriculture, we help to reinforce generational renewal.

Industry, Innovation, Infrastructure

All the machinery in the different work centres of the Fruits de Ponent Cooperative Group is 100% electric. In addition, we have started to update the vehicle fleet, making a transition to a hybrid and/or 100% electric range.

We also take part in research and development projects with prestigious organisations such as the University of Lleida, IRTA and the Forest Science and Technology Centre of Catalonia.

We are currently collaborating with 7 R&D projects in the company.

We also have agreements with technology companies to advance Big Data and Digitalisation in the field, to fight climate change and to be more efficient in the use of water resources.

Reducing inequalities

Fruits de Ponent Cooperative Group is committed to human rights in different areas: offering decent jobs with fair pay, rejecting child and forced labour, and raising awareness.

We also work with several organisations to promote the recruitment of people with different abilities and at risk of exclusion, such as the Red Cross, Caritas, Aspros and San Juan de Dios Foundation, amongst others.

Responsible consumption and production

In the Fruits de Ponent Cooperative Group, we reuse all the fruit that arrives at the plant, thanks to partnerships with companies in the sector. For example, turning fruit into juices or cosmetics, and using the stone for biomass.

Climate action

Fruits de Ponent Cooperative Group has been committed to fighting against climate change since 2012 by participating in the Voluntary Agreements Programme for the reduction of greenhouse gas emissions.

The Group also works to mitigate climate change by using sustainable practices in its crop production through biological control.

Peace, justice and strong institutions

Fruits de Ponent is committed to the prevention of corruption, fraud and bribery. The company's willingness in this sense is reflected in the following:

- The organisation's Code of Conduct.
- Ethical Trading Policy that regulates customer relations.
- Anti-corruption Policy.

Partnerships for the goals

We have strategic partnerships ranging from the local to the most global.

- Partnership with the Spanish Global Compact Network and with Global Compact and with the Aliança Catalunya 2030.
- Partnership with the Cooperative Federation of Catalonia.
-Association Agreement (Segarra - Garrigues)
- Partnership with ACODEA
- Participation in CLÚSTERS
- Voluntary agreements to reduce CO2
- Catalunya Gourmet
- Catalunya IOT Catalan Alliance