Los ODS al SÍ de la empresa

compromiso con el medio ambiente

Grupo Cooperativo Fruits de Ponent integra la sostenibilidad al sí de la gestión empresarial diaria, poniendo especial énfasis en el compromiso con el medio ambiente, su impacto y el respeto hacia la comunidad. Este camino nos ha llevado a incorporar los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en el día a día.

Grupo Cooperativo Fruits de Ponent somos integrantes de la Red Española del Pacto Mundial a través de nuestro Director General, Josep Presseguer, que forma parte del Comité Ejecutivo de este censo. Además, Fruits de Ponent es, desde el año 2012, firmante del Pacto Mundial de Naciones Unidas, que tiene por objetivo cumplir con los 10 principios básicos para el respeto de los derechos de las personas.

Fam zero

Disposem d’un pla propi per fer front al malbaratament i contribuir a reduir la fam, amb col·laboracions amb bancs d’aliments i entitats com menjadors socials d’àmbit local que donen sortida a excedents d’aliments o fruita que es troba en el seu punt de maduració.

Salut i benestar

El Grup Cooperatiu Fruits de Ponent disposa d’una Aula Saludable per conscienciar els empleats sobre la cura de la salut a través d’eines per millorar el seu estil de vida, tallers temàtics, accés a fruita gratuïta...

Educació de qualitat

Fruits de ponent compta amb un programa DUAL a través d’un conveni amb 2 entitats formatives per contractar estudiants de cicles formatius.

Comptem amb una formació contínua en agro i empresa per a socis i sòcies. També amb plans de formació per a la plantilla i cursos de benestar. Des del Grup, també es du a terme una Formació anual sobre els ODS.

Igualtat de gènere

El Grup compta amb un Pla d’Igualtat a l’empresa amb un full de ruta establert per als propers anys.

També es du a terme una formació en igualtat a la plantilla. Hi ha activats protocols contra l’assetjament. S’han nomenat dos agents per la Igualtat. Hi ha una auditoria retributiva externa.

Aigua neta i sanejament

Un dels nostres principis és el reaprofitament de l’aigua per a la indústria, gràcies a una estació depuradora instal·lada a la Central de Confecció.

Energia neta i assequible

S’ha dut a terme una instal·lació de més de 4.000 plaques fotovoltaiques a la coberta dels diferents centres productius de l’empresa destinades a l’obtenció d’energia elèctrica per a l’autoconsum.

A més, disposem d’un responsable d’energia intern. L’empresa, a través de la seva divisió de negoci energètic, Ponent Energia, disposa de 10 punts de càrrega de vehicles elèctrics per fomentar l’accés a l’energia, tant al personal com als socis i clients.

Treball digne i creixement econòmic

La secció de crèdit de la cooperativa té com a línia estratègica el suport financer a emprenedors agrícoles i agroalimentaris.

Fomentem el desenvolupament d’una agricultura sostenible i de cadenes productives basades en la cooperació. Amb aquesta promoció agrària contribuïm a potenciar el relleu generacional.

Indústria, Innovació, Infraestructures

Tota la maquinària dels diferents centres de treball del Grup Cooperatiu Fruits de Ponent és 100% elèctrica. A més, s’ha iniciat la renovació de la flota de vehicles iniciant una transició cap a una gamma híbrida i/o 100% elèctrica.

També participem en projectes de recerca i desenvolupament juntament amb entitats de gran prestigi, com la Universitat de Lleida, l’IRTA o el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.

Actualment col·laborem amb 7 projectes R+D a l’empresa.

També tenim acords amb empreses tecnològiques per avançar en el Big Data i la Digitalització al camp, per lluitar contra el canvi climàtic i ser més eficients en l’ús de recursos hídrics.

Reducció de les desigualtats

El Grup Cooperatiu Fruits de Ponent es compromet en l’àmbit dels drets humans en diferents àrees: oferint llocs de treball dignes amb remuneracions justes, rebutjant el treball infantil i forçós, i treballant la sensibilització.

A més, col·laborem amb més de una entitat per fomentar la contractació de persones amb capacitats diverses i en risc d’exclusió; entre elles cal destacar Creu Roja, Càritas, Aspros, Fundació Sant Joan de Déu...

Consum i producció responsables

Des del Grup Cooperatiu Fruits de Ponent reaprofitem tota la fruita que arriba a la central, gràcies a aliances amb empreses del sector. Per exemple, la transformació de la fruita en sucs o cosmètica, o l’aprofitament del pinyol per a biomassa.

Acció climàtica

Grup Cooperatiu Fruits de Ponent s’ha compromès en la lluita contra el canvi climàtic participant des del 2012 del Programa d’Acords voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Des del Grup també treballem per mitigar el canvi climàtic aplicant pràctiques sostenibles a la producció dels seus cultius mitjançant la lluita biològica.

Pau, justícia i institucions sòlides

Fruits de Ponent es materialitza amb la voluntat de l’empresa de reduir pràctiques de corrupció, frau i suborn. Disposem de:

- Codi de conducta de l’organització.
- Política de Comerç Ètic que regula la relació amb el client.
- Política d’Anticorrupció.

Aliança pels objectius

Comptem amb aliances estratègiques que van des de l’àmbit local al més global.

- Aliança amb la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial i amb Global Compact i amb l’Aliança Catalunya 2030.
- Aliança amb la Federació de Cooperatives de Catalunya.
- Associació Acord (Segarra – Garrigues)
- Aliança amb ACODEA
- Participació en CLÚSTERS
- Acords voluntaris per reduir el CO2
- Catalunya Gourmet
- Catalunya IOT Catalan Alliance

Hambre cero

Disponemos de un plan propio para hacer frente al derroche y contribuir a reducir el hambre, con colaboraciones con bancos de alimentos y entidades como comedores sociales de ámbito local que dan salida a excedentes de alimentos o fruta que se encuentra en su punto de maduración.

Salud y bienestar

El Grup Cooperatiu Fruits de Ponent dispone de una Aula Saludable para concienciar los empleados sobre la cura de la salud a través de herramientas para mejorar su estilo de vida, talleres temáticos, acceso a fruta gratuita…

Educación de calidad

Fruits de Ponent cuenta con un programa DUAL a través de un convenio con 2 entidades formativas para contratar estudiantes de ciclos formativos.

Contamos con una formación continua en agro y empresa para socios y socias. También con planes de formación para la plantilla y cursos de bienestar. Desde el Grupo, también se lleva a cabo una Formación anual sobre los ODS.

Igualdad de género

El Grupo cuenta con un Plan de Igualdad a la empresa con una hoja de ruta establecida para los próximos años.

También se lleva a cabo una formación en igualdad a la plantilla. Hay activados protocolos contra el acoso. Se han nombrado dos agentes por la Igualdad. Hay una auditoría retributiva externa.

Agua limpia y saneamiento

Uno de nuestros principios es el reaprovechamiento del agua para la industria, gracias a una estación depuradora instalada a la Central de Confección.

Energía limpia y asequible

Se ha llevado a cabo una instalación de más de 4.000 placas fotovoltaicas a la cubierta de los diferentes centros productivos de la empresa destinadas a la obtención de energía eléctrica para el autoconsumo.

Además, disponemos de un responsable de energía interno. La empresa, a través de su división de negocio energético, Ponent Energia, dispone de 10 puntos de carga de vehículos eléctricos para fomentar el acceso a la energía, tanto al personal como a los socios y clientes.

Trabajo digno y crecimiento económico

La sección de crédito de la cooperativa tiene como línea estratégica el apoyo financiero a emprendedores agrícolas y agroalimentarios.

Fomentamos el desarrollo de una agricultura sostenible y de cadenas productivas basadas en la cooperación. Con esta promoción agraria contribuimos a potenciar el relevo generacional.

Industria, Innovación, Infraestructuras

Toda la maquinaria de los diferentes centros de trabajo del Grup Cooperatiu Fruits de Ponent es 100% eléctrica. Además, se ha iniciado la renovación de la flota de vehículos iniciando una transición hacia una gama híbrida y/o 100% eléctrica.

También participamos en proyectos de investigación y desarrollo junto con entidades de gran prestigio, como la Universitat de Lleida, la IRTA o el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña.

Actualmente colaboramos con 7 proyectos I+D a la empresa.

También tenemos acuerdos con empresas tecnológicas para avanzar en el Big Data y la Digitalización en el campo, para luchar contra el cambio climático y ser más eficientes en el uso de recursos hídricos.

Reducción de las desigualdades

El Grup Cooperatiu Fruits de Ponent se compromete en el ámbito de los derechos humanos en diferentes áreas: ofreciendo puestos de trabajo dignos con remuneraciones justas, rechazando el trabajo infantil y forzoso, y trabajando la sensibilización.

Además, colaboramos con más de una entidad para fomentar la contratación de personas con capacidades diversas y en riesgo de exclusión; entre ellas hay que destacar Cruz Roja, Cáritas, Aspros, Fundación San Juan de Dios…

Consumo y producción responsables

Desde el Grup Cooperatiu Fruits de Ponent reaprovechamos toda la fruta que llega a la central, gracias a alianzas con empresas del sector. Por ejemplo, la transformación de la fruta en zumos o cosmética, o el aprovechamiento del hueso para biomasa.

Acción climática

Grup Cooperatiu Fruits de Ponent se ha comprometido en la lucha contra el cambio climático participante desde el 2012 del Programa de Acuerdos voluntarios para la reducción de las emisiones de gases invernadero.

Desde el Grupo también trabajamos para mitigar el cambio climático aplicando prácticas sostenibles en la producción de sus cultivos mediante la lucha biológica.

Paz, justicia e instituciones sólidas

Fruits de Ponent se materializa con la voluntad de la empresa de reducir prácticas de corrupción, fraude y soborno. Disponemos de:

- Código de conducta de la organización.
– Política de Comercio Ético que regula la relación con el cliente.
– Política de Anticorrupción.

Alianza por los objetivos

Contamos con alianzas estratégicas que van desde el ámbito local al más global.

– Alianza con la Red Española del Pacto Mundial y con Global Compact y con la Alianza Cataluña 2030.
– Alianza con la Federación de Cooperativas de Cataluña.
– Asociación Acord (Segarra – Garrigues)
– Alianza con ACODEA
– Participación en CLÚSTERES
– Acuerdos voluntarios para reducir el CO₂
– Cataluña Gourmet
– Cataluña YATE Catalan Alliance